ئەزمەڕ پۆست 
لێرە بەهارات و وشکە بەردەستە ئەزمەڕپۆست
لێرە ووشکەو بەهارات بەردەستە 
بۆ زانیاری  پەیوەندی بکەن بەبۆزانیاری پێویست پەیوەندی بکەن بە
TEL : 07427055483
TEL : 07912699611
TEL : 009647701602316
OFFICE@AZMARPOST.COM
INFO@AZMARPOST.COM